Heist-op-den-Berg:

Algemene voorwaarden

1. Bij het aangaan van een bestelling is de koper gebonden aan onze verkoopsvoorwaarden.
2. Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend.
3. Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Bij eventuele afzegging blijft de verkoper volledig vrij, hetzij de afname en de volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30 % op de bestellingssom, te eisen.
4. Bij niet-betaling van het overeengekomen voorschot hebben wij het recht de plaatsing uit te stellen tot hieraan wel gevolg is gegeven.
5. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de rekening volledig vereffend is. Bij terugname zijn de kosten van montage en demontage ten laste van de koper.
6. De ontstentenis van schriftelijk ingediende klachten binnen de acht kalenderdagen na levering en uitvoering der werken, zal beschouwd worden als definitieve aanvaarding van de levering, uitvoering werken en prijzen.
7. Wij houden ons het recht voor de goederen en uitgevoerde werken, aan te rekenen naarmate hun levering en uitvoering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk zijn.
8. Onze rekeningen zijn betaalbaar contant zonder kortingen direct na het beëindigen der werken.
9. Klachten zijn geen reden tot niet betalen.
10. De verkoper behoudt zich het recht voor alle waarborgen te eisen welke hij nodig acht o.a. sterke borgstelling.
11. Alle gevallen van overmacht worden ten voordele van de verkoper voorbehouden.
12. Telefonische mededelingen zijn niet geldig.
13. Alle taksen zijn ten laste van de koper.
14. De prijzen worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van de lonen, de sociale lasten en de prijzen van de grondstoffen die heden in voege zijn. Zij zullen gebeurlijk een evenredige vermeerdering of vermindering ondergaan.
15. Bij plaatsing op/aan parket of planken vloeren dient de klant te zorgen voor een volledige en goede afdekking. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen.
16. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan behang of geverfde muren en plafonds.
17. Bij het aansluiten van gastoestellen moet de voorziene gasleiding aangesloten zijn op het gasnet. Indien deze niet is aangesloten op het moment van plaatsing, vallen de kosten voor het later ontluchten van de leidingen en de indienststelling van het toestel, ten laste van de koper.
18. Bij het afbreken van bestaande situaties zijn wij niet verantwoordelijk voor leidingen e.d. die niet zichtbaar waren voor de
afbraak. Eventuele herstel- of meerkosten voor een degelijke uitvoering worden dan aan de koper doorgerekend.
19. Indien een levering of plaatsing van materialen niet kan gebeuren door nalatigheid van de koper, hebben wij het recht een schadevergoeding te eisen.
20. Bij fabricatiefouten beperkt onze verantwoordelijkheid zich uitsluitend tot het vervangen van deze stukken, binnen de termijn van 1 jaar na uitvoering der werken. Werkuren en/of verplaatsingskosten vallen onder geen enkele voorwaarde onder garantie.
21. Voor eventuele schade aan de materialen bij plaatsing door de koper zelf is de verkoper niet verantwoordelijk.
22. Bij niet-contante betaling is, van rechtswege zonder dat een ingebrekestelling nodig is een verwijlintrest verschuldigd aan 20 % per jaar te berekenen vanaf factuurdatum (Art. 1147 en 1152BW). Bij niet-betaling op 15 dagen na een aangetekende ingebrekestelling wordt ten titel van schadevergoeding het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitair vastgestelde vergoeding van 20 %, met een minimum van 62,00€, onverminderd de intresten. Bedragen voor levering en plaatsing van een sierschouw in het buitenland, dienen door de koper vóór de uitvoering der werken betaald te worden. Onze prijzen zijn voorzien te plaatsen op gelijkvloers binnen een straal van 30 km. Verdere afstanden en plaatsingen vanaf 1e verdiep zijn overeen te komen.
23. In geval van geschillen zijn, naargelang ’t geval, de Rechtbanken van Heist-op-den-Berg of Mechelen bevoegd zonder dat deze bevoegdheidsclausule ons kan tegengeworpen worden.
24. Bij plaatsing van een sierschouw dient vloer, zoldering, ramen met glas en schoorsteen in het gebouw geplaatst te zijn.
25. De maximum toelaatbare levering- en plaatsingstermijn bedraagt 1 jaar.

Scroll naar boven